Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1.1. atlieka teritorinių padalinių veiklos kokybės kontrolę, rengia ataskaitas, kontroliuoja Centro teritorinių skyrių ataskaitų pateikimą ir atlikimą;
1.2. teikia siūlymus dėl darbo kokybės gerinimo, siekia formuoti vienodą skambučių administravimo ir pajėgų valdymo praktiką teritoriniuose padaliniuose;
1.3. analizuoja ir vertina teritorinių padalinių darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikį, planuoja ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimą, sudarinėja metinius mokymo planus, teikia siūlymus dėl jo gerinimo;
1.4. vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus, kontroliuoja tarnybinių patikrinimų atlikimą ir tarnybinių nuobaudų skyrimą, kaupia, analizuoja su tuo susijusią informaciją, rengia ataskaitas;
1.5. vadovybės pavedimu vertina atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, tarnybinių patikrinimų išvadas, kuriose nustatytas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų garbės kodekso normų pažeidimas, parengia ir pateikia svarstymui Centro Pareigūnų etikos komisijoje;
1.6. vykdo teisėtumo ir drausmės pažeidimų prevenciją Centre;
1.7. pagal kompetenciją nagrinėja Centre gautus skundus ir pareiškimus, kaupia, analizuoja su tuo susijusią informaciją, rengia ataskaitas;
1.8. rengia teisės aktų projektus dėl paskatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Centro darbuotojams;
1.9. vadovybei pavedus dalyvauja atliekant tikslinius, operatyvinius ir kontrolinius patikrinimus Centro teritoriniuose padaliniuose ir vertina darbuotojų darbo kokybę;
1.10. atsako už Centro darbuotojų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų priėmimą ir saugojimą, prižiūri, ar asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas;
1.11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir sutarčių projektus, kitus su Centro ir Skyriaus veikla susijusius dokumentus;
1.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
1.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus reikalų statutinėmis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
1.14. pagal kompetenciją Centro viršininko pavedimu atstovauja Centrui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie VRM, Vidaus reikalų ministerijoje, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, bendrauja su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, dalyvauja Centro bei tarpžinybiniuose pasitarimuose, posėdžiuose, seminaruose ir kituose renginiuose;
1.15. laikinai nesant skyriaus viršininko, atlieka jo funkcijas;
1.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro tikslai.

2. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagalbos tarnybų veiklos organizavimo srityje patirtį;
2.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, Centro ir pagalbos tarnybų veiklos organizavimą, tarnybinių patikrinimų atlikimą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje,  asmens duomenų ir valstybės tarnybos bei komercinių paslapčių apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
2.4. gebėti savarankiškai sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei statistinius duomenis, rengti išvadas ir teisės aktų projektus, turėti analitinio vertinimo gebėjimų;
2.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
2.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, biuro įranga, o baigus specialius mokymus gebėti dirbti su Centro informacine sistema;
2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
2.9. atitikti teisės aktų nustatytus sveikatos būklės reikalavimus (III skiltis);
2.10. atitikti teisės aktuose nustatytus pareigūnų fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimus.